Forum.Gomoku.pl Strona Główna Forum.Gomoku.pl
Forum Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Statut Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente
Autor Wiadomość
kashon 

Dołączył: 30 Kwi 2004
Posty: 282
Skąd: Warszawa/B-stok
Wysłany: 2004-09-22, 17:28   Statut Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente

Witajcie,

poniżej zamieszczam statut naszego Stowarzyszenia :

Statut Stowarzyszenia
Polskie Stowarzyszenie Gomoku, Renju i Pente


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej Polskie Stowarzyszenie Gomoku, Renju
i Pente, zwane dalej Stowarzyszeniem ma na celu rozwój i popularyzacje gier
Gomoku, Renju i Pente.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza
jej granicami, a siedziba władz – miasto Łódź.
3. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z pózn. zm.), ustawa Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z pózn.zm.) oraz niniejszym statutem.
4. Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej swych członków
i działaczy, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych
i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjna oraz
wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.


§ 2
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) popularyzowanie i uprawianie gier gomoku, renju i pente,
2) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki,
3) ułatwianie swoim członkom kontaktów z organizacjami krajowymi
i międzynarodowymi o podobnym profilu działania.

§ 3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form
poszerzania wiedzy służących promocji celów stowarzyszenia,
2) prowadzenie szkolenia sportowego w grach gomoku, renju i pente,
3) organizowanie turniejów i zawodów w grach gomoku, renju i pente,
4) sprawowanie opieki wychowawczej, intelektualnej i szkoleniowej,
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) kontakty i współprace z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 4
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok
życia oraz osoby niepełnoletnie po przedstawieniu zgody rodzica lub opiekuna
prawnego, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla
Stowarzyszenia.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku odmowy wpisania przez Zarząd w poczet członków
Stowarzyszenia osobie składającej deklaracje nie przysługuje prawo
odwołania. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
6. Osoba, która uzyskała odmowna decyzje, o której mowa w § 4 pkt. 5
niniejszego statutu, może ponownie starać się o przyjecie do Stowarzyszenia
po upływie 12 miesięcy od dnia wydania decyzji o odmowie.

§ 5
1. Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo:
1) przed ukończeniem 18 roku życia wybierać, a po ukończeniu 18 roku
życia wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia oraz
posiadać głos stanowiący,
2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać
ich działalność,
3) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
działalności Stowarzyszenia,
4) nosić odznakę Stowarzyszenia oraz posiadać legitymacje członkowska.

§ 6
1. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej w trybie ustalonym przez
Zarząd Stowarzyszenia,
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi maja obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 7
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) rozwiązania się Stowarzyszenia,
3) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku rażacego
naruszenia postanowień statutu, w tym nie opłacania składek
członkowskich przez okres 3 miesięcy,
4) śmierci członka.

§ 8
1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania sie do
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uchwały o wykluczeniu.
2. Wniesienie odwołania w trybie § 8 pkt. 1 zawiesza decyzje Zarządu do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia


§ 9
1. Organami władzy Stowarzyszenia sa:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa sie
w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom
tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu.
4. Członek wchodzący do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na zasadzie opisanej w
§ 9 pkt. 3 niniejszego statutu jest zatwierdzany poprzez głosowanie na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 10
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków
zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia corocznie jako sprawozdawcze i co
dwa lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykła większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w
pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie. Drugi
termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się najwcześniej 24 godziny po
terminie pierwszym.

§ 11
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem
obrad.

§ 12
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków i programów działalności sportowej
i finansowej Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianie w statucie
i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
3) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
4) wybór członków Zarządu,
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
i Komisji Rewizyjnej,
7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
8 ) nadawanie godności członka honorowego,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków Zarządu i członków
Stowarzyszenia,
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
2. Nieudzielenie absolutorium, o którym mowa w § 12 pkt. 1. oznacza
natychmiastowe odwołanie z pełnionych funkcji.

§ 13
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 14
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na wniosek:
1) Zarządu Stowarzyszenia,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) zgłoszony przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane i podejmuje uchwały jedynie w tych sprawach.
4. Przepisy § 12 stosuje sie odpowiednio.

§ 15
1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 5-7 osób, w tym: prezes, wiceprezes, skarbnik i
członkowie Zarządu.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprezesa oraz Skarbnika.
4. Tryb pracy Zarządu określa wewnętrzny regulamin przyjmowany na pierwszym
posiedzeniu Zarządu.
5. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3) opracowanie planów działalności sportowej i finansowej,
4) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie
w jego imieniu,
5) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
7) ustalanie trybu opłacania składek członkowskich,
8 ) wnioskowanie o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
9) przyjmowanie i wykluczanie członków,
10) rozstrzyganie sporów powstałych w Stowarzyszeniu.

§ 16
1. W skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) dwóch członków .
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole statutowej
i finansowej działalności Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków
sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania
wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień i usunięcia
nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek
Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.


§ 17
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z zawodów, turniejów organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) darowizny,
4) dotacje,
5) środki sponsorów i dobrowolne wpłaty sympatyków,
6) inne wpływy,
7) odsetki bankowe.
3. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób:
Prezesa Stowarzyszenia oraz innego członka Zarządu.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe


§ 18
1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
Stowarzyszenia i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia.
4. Likwidatorzy Stowarzyszenia po zakończeniu postępowania likwidacyjnego
występują z wnioskiem do organu rejestracyjnego o wykreślenie
Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Wersja w .pdf dostępna na http://gomoku.pl/statut.pdf /Ece
Ostatnio zmieniony przez bmac 2007-11-08, 19:28, w całości zmieniany 5 razy  
 
 
 
zukole 

Dołączył: 04 Paź 2004
Posty: 4365
Skąd: Polska
Wysłany: 2014-02-12, 02:33   

Statut Stowarzyszenia
Polskie Stowarzyszenie "Gomoku, Renju i Pente"

(ze zmianami 9.11.2008)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej Polskie Stowarzyszenie "Gomoku, Renju i Pente", zwane dalej Stowarzyszeniem ma na celu rozwój i popularyzację gier Gomoku, Renju i Pente.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą władz – miasto Łódź.
3. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675), ustawą Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków i działaczy, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2 Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 2

1. Celami Stowarzyszenia są:
1) popularyzowanie i uprawianie gier gomoku, renju i pente,
2) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki,
3) ułatwianie swoim członkom kontaktów z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania.

§ 3

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów stowarzyszenia,
2) prowadzenie szkolenia sportowego w grach gomoku, renju i pente,
3) organizowanie turniejów i zawodów w grach gomoku, renju i pente,
4) sprawowanie opieki wychowawczej, intelektualnej i szkoleniowej,
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) kontakty i współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia oraz osoby niepełnoletnie po przedstawieniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku odmowy wpisania przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia osobie składającej deklarację nie przysługuje prawo odwołania. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
6. Osoba, która uzyskała odmowną decyzję, o której mowa w § 4 pkt. 5 niniejszego statutu, może ponownie starać się o przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie 12 miesięcy od dnia wydania decyzji o odmowie.

§ 5

1. Członkowie zwyczajni i honorowi maja prawo:
1) przed ukończeniem 18 roku życia wybierać, a po ukończeniu 18 roku życia wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia oraz posiadać głos stanowiący,
2) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność,
3) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
4) nosić odznakę Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.

§ 6

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej w trybie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia,
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 7

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) rozwiązania się Stowarzyszenia,
3) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu, w tym nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
4) śmierci członka.

§ 8

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o wykluczeniu.
2. Wniesienie odwołania w trybie § 8 pkt. 1 zawiesza decyzję Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział 4 Organy Stowarzyszenia

§ 9

1. Organami władzy Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu.
4. Członek wchodzący do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na zasadzie opisanej w § 9 pkt. 3 niniejszego statutu jest zatwierdzany poprzez głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 10

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia corocznie jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się najwcześniej 24 godziny po terminie pierwszym.

§ 11

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad.

§ 12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków i programów działalności sportowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianie w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
3) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
4) wybór członków Zarządu,
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8 ) nadawanie godności członka honorowego,
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia,
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

2. Nie udzielenie absolutorium, o którym mowa w § 12 pkt. 1. oznacza natychmiastowe odwołanie z pełnionych funkcji.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 14

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na wniosek:
1) Zarządu Stowarzyszenia,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) zgłoszony przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i podejmuje uchwały jedynie w tych sprawach.
4. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 15

1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 3-5 osób, w tym: prezes, wiceprezes, skarbnik i członkowie zarządu.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprezesa oraz Skarbnika.
4. Tryb pracy Zarządu określa wewnętrzny regulamin przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
5. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3) opracowanie planów działalności sportowej i finansowej,
4) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
5) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
7) ustalanie trybu opłacania składek członkowskich,
8 ) wnioskowanie o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
9) przyjmowanie i wykluczanie członków,
10) rozstrzyganie sporów powstałych w Stowarzyszeniu.

§ 16

1. W skład 2 lub 3-osobowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) jeden lub dwóch członków .
2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
• żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
• żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Nie można łączyć członkostwa w KR z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Stowarzyszeniem.
7. Członkowie KR nie mogą:
• pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
• być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
• otrzymywać z tytułu członkostwa w KR zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział 5 Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 17

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z zawodów, turniejów organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) darowizny,
4) dotacje,
5) środki sponsorów i dobrowolne wpłaty sympatyków,
6) inne wpływy,
7) odsetki bankowe.
3. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób: Prezesa Stowarzyszenia oraz innego członka Zarządu.

Rozdział 6 Postanowienia końcowe

§ 18

1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. Likwidatorzy Stowarzyszenia po zakończeniu postępowania likwidacyjnego występują z wnioskiem do organu rejestracyjnego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group